31/3/17

Λίγο αργότερα

Η δουλειά προχώρησε. Τα qso που είχαν λάθη εντοπίστηκαν αυτόματα με την συνάρτηση FIND, ήταν 34:


στα οποία το πεδίο BAND ήταν σε αναντιστοιχία με το πεδίο FREQ. Η διόρθωση βασίσθηκε κυρίως σε τέσσερις πηγές:
Την κάρτα του συναδέλφου εφόσον υπήρχε, την επιβεβαίωση στα Lotw, Eqsl και Clublog εφόσον ήταν δυνατό. Για πολύ λίγα qso που ήταν αδύνατον να διασταυρωθούν θεωρήθηκε σωστό το πεδίο BAND.

Το αρχείο περιέχε και κάποια qso που πριν το διακριτικό είναι σημειωμένα με ερωτηματικό ;. Αυτά δεν μετρούν στα στατιστικά ή πληροφοριακά στοιχεία, είναι σαν να μην περιλαμβάνονται οπότε τα άφησα ως έχει. Ουφ. 
Θα ξαναγίνει εισαγωγή του νέου adif στη DXLabsuite αν βγάλει άλλα νέα λάθη θα... απεγκατασταθεί.